Algemene voorwaarden Twirlvereniging Focus

 • Het cursusjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
 • Tijdens de lessen is de uniforme kleding verplicht.
 • Twirlvereniging Focus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel, schade of vermissing van eigendommen ondervonden tijdens de lessen en/of repetities, of op heen- en terugweg, waarbij inbegrepen de te geven uitvoeringen.
 • Inschrijving geschiedt d.m.v. het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier door een meerderjarige (vader en/of moeder, voogd en/of voogdes).
 • Uw handtekening impliceert akkoordverklaring met de algemene voorwaarden.
 • De inschrijving loopt door tot schriftelijke wederopzegging.
 • Zonder wederopzegging wordt het lidmaatschap automatisch verlengd naar het volgende seizoen.
 • Het volgen van een proefles is uiteraard mogelijk en vrijblijvend.
 • Elke leerling die na inschrijving is geplaatst, is vanaf dat moment verplicht het volledige lesgeld te betalen.
 • Het lesgeld is verdeeld over 12 maanden. Betalen gaat per de 1e van de maand, het is ook mogelijk om per maand, per kwartaal, per half jaar  of per jaar te betalen.
 • Opzegging schriftelijk of per mail voor 1 januari of 1 juli.
 • Bij het uitblijven van betaling zal in beginsel administratiekosten in rekening worden gebracht, van minimaal € 25,00!!
 • Het is in het belang van de leerling en de Twirlvereniging dat wijzigingen (adres, telefoonnummer, mailadres, betalingsplichtige etc.) zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de penningmeester (Willem van den Akker) worden vermeld.
 • De door u verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een geautomatiseerde leerlingenadministratie. Het doel van deze administratie is het beheer van en het kunnen beschikken over persoonsgegevens, noodzakelijk voor een verantwoorde uitoefening van de leerlingenadministratie.
 • Afwezigheid van een leerling tijdens de lessen ontheft de leerling niet van de verplichting tot betaling.
 • Verzuim van een of meerdere lessen geeft geen recht tot gedeeltelijke of gehele restitutie van het lesgeld.
 • Alle door Twirlvereniging Focus te maken kosten voor inning van achterstallige lesgelden, geen uitgezonderd, zijn voor rekening van de leerling.
 • Twirlvereniging Focus heeft het recht om noodzakelijk geachte programmawijzigingen aan te brengen en om andere docenten in te schakelen dan die op de website staan vermeld.
 • Twirlvereniging Focus laat regelmatig fotoreportages maken van lessen, activiteiten en optredens/wedstrijden. Deze foto’s kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. U kunt bezwaar aantekenen tegen dit automatisch akkoord. Twirlvereniging Focus zal zich dan inspannen om publicatie van dit materiaal te voorkomen
 • Het is verboden om teksten en/of foto’s van deze website te kopiëren zonder toestemming van Twirlvereniging Focus